MĚSTEČKO

zobrazit více

RADNICE

zobrazit více

ŽIVOT VE VALČI

zobrazit více
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů | Seznam všech usnesení

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/9b) souhlasí vydat potvrzení souladu

projektu se strategickým plánem sociálního začleňování pro Světlo Kadaň.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/9a) nesouhlasí s potvrzením souladu

projektu se strategickým plánem sociálního začleňování, pro Českou asociaci věřitelů,

protože z převážné části neodpovídá strategii.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/7c) schvaluje na základě doporučení

hodnotící komise zhotovitele díla MgA. Václava Štochla a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo

s vybraným zhotovitelem.


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 3

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/7b) souhlasí a schvaluje předfinancování

uznaných nákladů uvedené dotace, vyplývající z rozhodnutí, že finanční prostředky budou

poskytnuty obci nejpozději do 31.12.2016.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/7a) schvaluje Rozhodnutí Ministerstva

zemědělství reg. č. 524/201617250BI

o poskytnutí dotace ve výši 70 % uznaných nákladů

(700 tisíc Kč) podíl obce 30% (300 tisíc Kč).


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/5b) pověřuje starostu Kubaře

s vypracováním smlouvy mezi Obcí Valeč a pověřenou osobou Vojtěchem Veselým o

zásadních podmínkách realizace a podílu financování s administrativou a kompletním

vyúčtováním dotace.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 2

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/5a) souhlasí s podpisem veřejnoprávní

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu KK – odbor Regionálního rozvoje – Obnova cesty

Kašpara z Valče a pověřuje starostu k jejímu podpisu.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 2

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/10f) souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě o

dílo č. 1116 ze dne 21.6.2011 – dopracování nového ÚP a pověřuje starostu s podpisem

dodatku č. 2. Současně schvaluje záměr pořídit ÚPD a podání žádosti o dotaci KÚKK Odbor

Regionálního rozvoje na pořízení a dopracování ÚPD vzhledem k rozšíření k.ú. Obce Valeč.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/10e) souhlasí se schválením příspěvku TJ

Sokol Žlutice ve výši 3 000,Kč.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/10d) souhlasí se stavbou na sousedním

pozemku - Jeřeň Knn pokládka kabelu, za podmínek zachování současného veřejného

osvětlení.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | >>