MĚSTEČKO

zobrazit více

RADNICE

zobrazit více

ŽIVOT VE VALČI

zobrazit více
Cesta: Městečko Valeč v Čechách / O Valči /

Rozloha, vymezení území, regionální vazby, přírodní podmínky, klima

Valeč - vymezení území

 

 

Valeč - rozloha území

 

2012

2013

2014

Rozloha celkem [ha]

1714

1713.6

1713

Orná půda

480

479.6

479

Chmelnice

0

0

0

Vinice

0

0

0

Sady

196

195.6

30

Zahrady

31

30.8

195

Travní porosty

537

536.7

536

Zemědělská půda celkem

1243

1242.7

1242

Lesy

313

312.8

312

Vodní plochy

8

8

8

Zastavěné území

17

16.8

16

Ostatní

133

133.4

133

Nezemědělská půda celkem

471

471

470

zdroj: www.LAGS.cz

 

Katastrální území Obce Valeč

Název kú

    kód kú

Valeč v Čechách

    776581

Nahořečice

    670693

Velký Hlavákov

    688631

Jeřeň

    776572

Kostrčany

    670685

zdroj: www.LAGS.cz

 

Přírodní podmínky

Valeč leží na jihovýchodním úpatí Doupovských hor, na poměrně vysokém výběžku svíraném vidlicí dvou potočních údolí. Zdejší osídlení lze klást do souvislosti s procesem feudalizace v průběhu 13. století.

Valeč byla za přírodní památku označena v roce 1992, chráněno je zde mineralogické naleziště a některé druhy živočichů. Proslulost získalo toto území již v 17. století, kdy zde byl nalezen tzv. hlodavec z Valče, jedna ze slavných evropských fosilií. Jednalo se o veverkovitého hlodavce, jeho zkamenělina přitahovala pozornost mnoha proslulých přírodovědců, například Francouze Georgese Curviera, který se věnoval jejímu výzkumu. Tato zkamenělina se dnes nachází ve sbírce na zámku Waldenburg v Německu.

Kromě mineralogických nalezišť jsou předmětem ochrany i ohrožené nebo chráněné druhy rostlin a živočichů. V bučinách spatříte například hrachor jarní, mařinku vonnou, lýkovec jedovatý či lilii zlatohlávka. Na kraji lesa roste například horská chrpa, vikev lesní, pcháč bělohlavý nebo hořec křížatý. Díky omezení vstupu a péči armády se zde zachovalo i mnoho vzácných druhů živočichů, kteří nejsou tak výrazně rušeni lidskou činností, jako v jiných lokalitách.

Doupovské hory jsou geomorfologický celek na jihu Krušnohorské soustavy. Pohoří leží převážně na pravém břehu řeky Ohře a jen malá část mezi Ostrovem a Kláštercem nad Ohří zasahuje také na břeh levý. Název získaly podle zaniklého města Doupov.

Pohoří se nachází v oblasti Podkrušnohorského zlomového prolomu, kde se kříží Podkrušnohorský zlom s Jáchymovským zlomem. Nejstarší částí pohoří, která vznikala ve svrchním eocénu v době před téměř 38 milióny lety, je tufy tvořená jihovýchodní část v okolí Dvérců. Naopak nejmladší horniny z doby před 22 milióny lety (spodní miocén) se nacházejí u Vojkovic. Doupovské hory jsou tvořeny třetihorními sopečnými materiály: lávou (tefrity, leucitity) a tufem. Nejspíš se jednalo o štítovou sopku.

Krajina kolem města Valeč v jihovýchodní části dnešního Karlovarského kraje je velice Pozoruhodná ovšem dosud málo známá. A to přesto, že město Valeč představuje velmi pozoruhodnou enklávu barokního umění.