MĚSTEČKO

zobrazit více

RADNICE

zobrazit více

ŽIVOT VE VALČI

zobrazit více
Cesta: Radnice / Povinně zveřejňované informace /

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinné informace ze zákona č.106/1999 Sb.

 

Obsah:

1. Oficiální název

2. Organizační struktura            

3. Kontakt

4. Rozpočet

5. Žádosti o informace             

6. Příjem žádostí

7. Formuláře

8. Vyhlášky

9. Sazebníky a ceníky

10. Výroční zprávy

11. Dokumenty a veřejnoprávní smlouvy

12. Příspěvkové organizace

 

1. Oficiální název:  Obec Valeč

Důvod a způsob založení:

Obec Valeč vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. V tomto roce vznikla Obec Valeč.

 

Obec Valeč je územním samosprávným celkem v souladu s §1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

Podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí

s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí

s rozšířenou působností, v platném znění,

pro obec Valeč vykonává Město Karlovy Vary

v daném správním obvodu státní správu jako obec

s rozšířenou působností.

 

2. Organizační struktura obce Valeč:

Vedení obce:

 starosta: Josef Kubař

                               606 102 064

                               starosta@valec.cz

 místostarosta: Josef Klus

 

Zastupitelstvo obce:

                Ing. Ladislav Broum

                Michaela Holubcová

                Ing. Zdeněk Mach

                Irena Kubísková

                Ing. Tomáš Petr

                Ing. Bc. František Švamberg

                Jiří Hýř

 

Výbory a komise:

finanční výbor:

předseda            -  Ing. Ladislav Broum

členové               - Irena Kubísková

                            - Marcela Pašková

 

kontrolní výbor:

předseda            - Michaela Holubcová

členové                   - Renata Drieňová

                               - Vendulka Bohuslavová

 

Stavební, památkový a územně plánovací výbor

předseda            - Ing. Tomáš Petr

členové                   - Ing. Jakub Chaloupka

                               - Bc. Jiří Konečný

                               - Ing. Ladislav Broum

                               - Ing. Zdeněk Mach

                               - Ing. František Švamberg

                               - Jiří Metod Kassl

 

Zaměstnanci obecního úřadu:

Dana Boháčová

Michaela Lindáková

 

Ostatní zaměstnanci obecního úřadu:

 

- Zaměstnanci na dobu neurčitou:

 

- Zaměstnanci na dobu určitou:

 

 - Zaměstnanci na DPP a DPČ:

 

- Zaměstnanci na dobu určitou - VPP:

 

3. Kontaktní spojení:

adresa:

Náměstí 119

Valeč

364 55

 

telefon

+420 353 399 700, +420 353 399 728

 

e-mail

podatelna@valec.cz

 

web       www.valec.cz

 

ID datové schránky        3vbauvg

bankovní spojení            Komerční banka  5828341/0100

IČO        00255114

                   

Úřední hodiny pro veřejnost

                dopoledne         odpoledne

Po, St:   7:00 - 11:30         12:00 - 17:00

Út, Čt:   7:00 - 11:30         12:00 - 15:30

Pá:         7:00 - 11:30         12:00 - 13:00

 

4. Rozpočet:

 

2016

Rozpočet obce Valeč na rok 2016

 

2015

Rozpočet obce Valeč na rok 2015

 

2014

Rozpočet obce Valeč na rok 2014

 

2013

Rozpočet obce Valeč na rok 2013

 

2012

Rozpočet obce Valeč na rok 2012

 

2011

Rozpočet obce Valeč na rok 2011

 

 

 

5. Žádost o informace: 

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Valeč zveřejňuje informace následujícími způsoby:

                - na úřední desce na náměstí

                - na internetové úřední desce www.valec.cz

                - úřední desce valec.imunis.cz/edeska

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace také těmito způsoby:

- ústně (v případě, že to umožňují technické podmínky) :

 - osobně v úředních hodinách na Obecním úřadě Valeč, Náměstí 119, Valeč, 364 55

 - telefonicky na tel. č.   +420 353 399 700

- písemně:

 -   poštou na adresu

Obecní úřad Valeč,

Náměstí 119,

364 55 Valeč

-   elektronickou poštou na podatelna@valec.cz

 

(v žádosti musí být elektronický podpis pouze v případech, vyžadují-li to okolnosti pro poskytnutí dané informace)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

- je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy (zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup

- neposkytne základní osobní údaje o osobě, které povinný subjekt poskytl veřejné prostředky podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území

- obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. č.  513/1991 Sb.)

- informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení

- informace se neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí

- informací, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. č. 106/1999 Sb.

- zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

Dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se postupuje následujícím způsobem:

1.       Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel Obecní úřad Valeč.

2.       Žádost musí splňovat náležitosti podle § 14 zák. č. 106/1999  Sb.

3.       Obecní úřad Valeč (podatelna) posoudí obsah žádosti, pořídí písemný záznam a postoupí ji dále k vyřízení.

4. Dojde k vyrozumění žadatele, informuje podatelnu a předá záznam o postupu.

 

6. Příjem žádostí:

- ústně (v případě, že to umožňují technické podmínky) :

 - osobně v úředních hodinách na Obecním úřadě Valeč, Náměstí 119, Valeč, 364 55

 - telefonicky na tel. č.   +420 353 399 700

- písemně:

 -   poštou na adresu

Obecní úřad Valeč,

Náměstí 119,

364 55 Valeč

-   elektronickou poštou na podatelna@valec.cz

    Na ústní žádost poskytne  Obecní úřad Valeč v jednoduchých záležitostech ústní  informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem  pro  vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Petice, stížnosti, ostatní podání, podněty a podání ombudsmana přijímá podatelna Obecního úřadu Valeč. Žádosti o informacepodle zákona č. 106/1999 Sb., stížnosti, petice, podání a podněty jsou centrálně evidovány.

 

7. Formuláře:

 

 

8. Obecně závazné vyhlášky obce Valeč:

 

 

9. Sazebníky a ceníky:

Sazebník výše úhrad nákladů za poskytnutí  informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném  znění

 

1.     Náklady  na pořízení kopie:

    formát   A4 1 strana X,- Kč    oboustranně X,- Kč         

    formát   A3 1 strana X,- Kč    oboustranně X,- Kč

2.      sazebník služeb Czechpoint:

 

10. Výroční zpráva:

 

Výroční zpráva za rok 2015:

 

Výroční zpráva za rok 2014:

 

Výroční zpráva za rok 2013:

 

Výroční zpráva za rok 2012:

 

 

11. Dokumenty a veřejnoprávní smlouvy

 

 

12. Příspěvkové organizace zřizované obcí Valeč:

1. ZŠ A MŠ Valeč

Podbořanská 32

364 55 Valeč

Dvořáková Kamila - ředitelka školy

tel: 353 399 725

E-mail: zsvalec@seznam.cz