MĚSTEČKO

zobrazit více

RADNICE

zobrazit více

ŽIVOT VE VALČI

zobrazit více
Cesta: Městečko Valeč v Čechách / Co u nás najdete /

Památky

Sloup Nejsvďż˝tďż˝j�� Trojice navrhl znďż˝mďż˝ architekt Frantiďż˝ek Maxmiliďż˝n Kaďż˝ka; vznikl v letech 1727 - 28 v dďż˝lnďż˝ nemďż˝nďż˝ znďż˝mďż˝ho sochaďż˝e Maty��e Bernarda Brauna. Vysvďż˝cen byl roku 1730. Jeho spodnďż˝ ��st zdobďż˝ plastiky zemskďż˝ch patronďż˝ sv. Ludmily, sv. Vojtďż˝ch a sv. Prokopa; ve stďż˝ednďż˝ ��sti je Panna Marie, sv. Vďż˝t, sv. Vďż˝clav a sv. Jan Nepomuckďż˝. Nejvy��� ��st sloupu pďż˝edstavuje Svatou Trojici, tedy Otce - boha, syna Je���e Krista a Ducha svatďż˝ho, kterďż˝ je znďż˝zornďż˝n holubicďż˝.  

 

(doplnit foto)     sv. Ludmila - ďż˝eskďż˝ kn��na, manďż˝elka Boďż˝ivoje I., babiďż˝ka kn��ete Vďż˝clava - patrona ďż˝eskďż˝ch zemďż˝. Zemďż˝ela 15. z��� 921 na hradiďż˝ti Tetďż˝n (zavraďż˝dďż˝na snachou Drahomďż˝rou, manďż˝elkou mlad��ho syna Vratislava). Dle mďż˝nďż˝nďż˝ historikďż˝ ji Drahomďż˝ra uďż˝krtila jejďż˝m vlastnďż˝m ��lem, ten se pozdďż˝ji stďż˝vďż˝  symbolem svatďż˝ Ludmily. Pohďż˝bena byla v bazilice sv. Ji��. 

(doplnit foto)     sv. Vojtďż˝ch - pochďż˝zel z rodu Slavnďż˝kovcďż˝. Byl druhďż˝m praďż˝skďż˝m biskupem a jako takovďż˝ vystupoval proti nďż˝kterďż˝m „nekďż˝esďż˝anskďż˝m“ jevďż˝m v tehdej�� spoleďż˝nosti - obchodovďż˝nďż˝ s otroky, kn��skďż˝ manďż˝elstvďż˝, alkoholismus a dal��. Zemďż˝el v roce 997 muďż˝ednickou smrtďż˝, kdyďż˝ pďż˝sobil jako mision�� mezi pohanskďż˝mi Prusy. Od 11. stoletďż˝ byl poklďż˝dďż˝n za druhďż˝ho patrona ďż˝eskďż˝ zemďż˝ hned po sv. Vďż˝clavovi. Svatoďż˝eďż˝en byl v roce 999. Jeho ostatky jsou uloďż˝eny na Praďż˝skďż˝m hradďż˝.

(doplnit foto)     sv. Prokop - jeden z ďż˝eskďż˝ch zemskďż˝ch patronďż˝, knďż˝z a zakladatel Sďż˝zavskďż˝ho kl��tera. Pozdďż˝ji ďż˝il jako poustevnďż˝k v lesďż˝ch, kde obdďż˝lďż˝val pďż˝du. Legenda pravďż˝, ďż˝e ho lidďż˝ vidďż˝li orat s ďż˝ďż˝blem zapďż˝aďż˝enďż˝m mďż˝sto pluhu - se spoutanďż˝m ��blem u nohou proto bďż˝vďż˝ zobrazovďż˝n nejďż˝astďż˝ji. Jako prvnďż˝ ďż˝ech byl prohl��en za svatďż˝ho p��mo papeďż˝em Inocencem III. Jeho ostatky jsou uloďż˝eny v kostele Vďż˝ech svatďż˝ch na Praďż˝skďż˝m hradďż˝.

sv. Vďż˝t - svďż˝tec ze Sicďż˝lie, kterďż˝ byl popraven za svou vytrvalost v kďż˝esďż˝anskďż˝ v��e (nejprve vaďż˝en v kotli s olejem, pak pďż˝edhozen lvďż˝m, nakonec sďż˝at). Jeho hlava je od roku 1355 v Praze ve svatovďż˝tskďż˝m chrďż˝mu.

sv. Vďż˝clav - ďż˝eskďż˝ kn��e a svďż˝tec, je povaďż˝ovďż˝n za hlavnďż˝ho patrona ďż˝eskďż˝ zemďż˝, dďż˝le pak za patrona mďż˝ru a slďż˝dkďż˝.

sv. Jan Nepomuckďż˝ - dal�� z ďż˝eskďż˝ch zemskďż˝ch patronďż˝. Kvďż˝li sporďż˝m s krďż˝lem Vďż˝clavem IV.  byl zatďż˝en. Zemďż˝el roku 1393 bďż˝hem muďż˝enďż˝, potďż˝ byl vhozen do ďż˝eky. Za svatďż˝ho byl prohl��en aďż˝ v roce 1729. Zobrazovďż˝n bďż˝vďż˝ se svatoz���, s k���em a palmovou ratolestďż˝ v ruce.

 

 

Z�mek